،همایش پیاده روی خانوادگی ، 
پاوه پرس
،همایش پیاده روی خانوادگی ،


صفحه اول روزنامه های صبح کشور