،تحقیر و اهانت ،دستگاههای نظارتی، 
پاوه پرس
،تحقیر و اهانت ،دستگاههای نظارتی،


صفحه اول روزنامه های صبح کشور