،برخورداری از مزایای مناطق جنگی، 
پاوه پرس
،برخورداری از مزایای مناطق جنگی،


صفحه اول روزنامه های صبح کشور