پیگیری استاندار برای اخذ مجوز بازگشایی مرز شوشمی و اصلاح راه آن 
پاوه پرس
پیگیری استاندار برای اخذ مجوز بازگشایی مرز شوشمی و اصلاح راه آن


عکس و فیلم