پیشگیری بر درمان مقدم است
پیشگیری بر درمان مقدم است

عکس و فیلم