پیشگیری بر درمان مقدم است 
پاوه پرس
پیشگیری بر درمان مقدم است


عکس و فیلم