پیروزی آواز بر گلوله 
پاوه پرس
پیروزی آواز بر گلوله


عکس و فیلم