پير شاليار در هورامان مرا به سوی خود كشاند؛ مراسم باستانی عروسي پیر شالیار در هورامان تخت
پير شاليار در هورامان مرا به سوی خود كشاند؛ مراسم باستانی عروسي پیر شالیار در هورامان تخت

عکس و فیلم