پرویز ایده پور فرماندار جدید پاوه 
پاوه پرس
پرویز ایده پور فرماندار جدید پاوه


عکس و فیلم