پرواز بادبادکها توسط دانش آموزان
پرواز بادبادکها توسط دانش آموزان

عکس و فیلم