پایگاه امداد و نجات جاده ای 
پاوه پرس
پایگاه امداد و نجات جاده ای


عکس و فیلم