پاکسازی تفرجگاه ویمیر 
پاوه پرس
پاکسازی تفرجگاه ویمیر


عکس و فیلم