«حفاظت از زمین با حفظ آب و خاک» 
پاوه پرس
«حفاظت از زمین با حفظ آب و خاک»


عکس و فیلم