جنازه ای بر دوش و رخساری مدهوش
جنازه ای بر دوش و رخساری مدهوش

عکس و فیلم