جناب آقای دکتر نیکبخت آیا در سفر معاون محترم رئیس جمهور مشکلات بهداشتی ودرمانی شهرستان پاوه نیز مورد توجه قرار گرفته است؟ 
پاوه پرس
جناب آقای دکتر نیکبخت آیا در سفر معاون محترم رئیس جمهور مشکلات بهداشتی ودرمانی شهرستان پاوه نیز مورد توجه قرار گرفته است؟


عکس و فیلم