جلسه ی هم اندیشی شورای شهر پاوه با جمعی از مهندسین 
پاوه پرس
جلسه ی هم اندیشی شورای شهر پاوه با جمعی از مهندسین


عکس و فیلم