تیغه زنی جاده بیدمیری
تیغه زنی جاده بیدمیری

عکس و فیلم