تو دنیا سه چیز صدا نداره 
پاوه پرس
تو دنیا سه چیز صدا نداره


عکس و فیلم