توافق نهایی حاصل گردید 
پاوه پرس
توافق نهایی حاصل گردید


عکس و فیلم