تنهایی از هر درد بی درمانی سخت تر است
تنهایی از هر درد بی درمانی سخت تر است

عکس و فیلم