تنهایی از هر درد بی درمانی سخت تر است 
پاوه پرس
تنهایی از هر درد بی درمانی سخت تر است


عکس و فیلم