تعطیلی پمپ بنزین 
پاوه پرس
تعطیلی پمپ بنزین


عکس و فیلم