تصویری و تفسیری به یاد دبیرستانم 
پاوه پرس
تصویری و تفسیری به یاد دبیرستانم


عکس و فیلم