تصادف با ماشین دامپ تراک و فوت یک جوان نودشه ای در محورجاده ساحلی زلته به دوآب 
پاوه پرس
تصادف با ماشین دامپ تراک و فوت یک جوان نودشه ای در محورجاده ساحلی زلته به دوآب


عکس و فیلم