تردد مسافر از شوشمی 
پاوه پرس
تردد مسافر از شوشمی


عکس و فیلم