تجمع مردم مهاباد در حمايت از كوباني
تجمع مردم مهاباد در حمايت از كوباني

عکس و فیلم