تجمع مردم سنندج در حمايت از كوباني
تجمع مردم سنندج در حمايت از كوباني

عکس و فیلم