تجمع مردم جوانرود در حمايت از كوباني 
پاوه پرس
تجمع مردم جوانرود در حمايت از كوباني


عکس و فیلم