تجمع مردم بانه در حمايت از كوباني
تجمع مردم بانه در حمايت از كوباني

عکس و فیلم