تجمع مردم بانه در حمايت از كوباني 
پاوه پرس
تجمع مردم بانه در حمايت از كوباني


عکس و فیلم