تجمع حمایتی از مردم کوبانی 
پاوه پرس
تجمع حمایتی از مردم کوبانی


عکس و فیلم