تجلیل از 500دانش آموز ممتاز شهرستان
تجلیل از 500دانش آموز ممتاز شهرستان

عکس و فیلم