تجلیل از پیشکسوتان ودانش آموزان برتر 
پاوه پرس
تجلیل از پیشکسوتان ودانش آموزان برتر


عکس و فیلم