تجلیل از مقام و نقش معلمان در جامعه 
پاوه پرس
تجلیل از مقام و نقش معلمان در جامعه


عکس و فیلم