تجلیل از خانواده ی کارگران وکارکنان شهرداری 
پاوه پرس
تجلیل از خانواده ی کارگران وکارکنان شهرداری


عکس و فیلم