«بی تفاوتی» «نظارت نکردن» 
پاوه پرس
«بی تفاوتی» «نظارت نکردن»


عکس و فیلم