بیمارستان 64 تختخوابی 
پاوه پرس
بیمارستان 64 تختخوابی


عکس و فیلم