بیمارستان صحرایی 
پاوه پرس
بیمارستان صحرایی


عکس و فیلم