بیانیه 3 نفر از اعضای شورای شهرپاوه در خصوص دخالت های افراد غیر در تصمیمات شورا
بیانیه 3 نفر از اعضای شورای شهرپاوه در خصوص دخالت های افراد غیر در تصمیمات شورا

عکس و فیلم

آمار
  • 2,894
  • 7,692
  • 82,102
  • 330,384
  • 4,571,159
  • 11,516,368