بيشترين ميزان باسوادي در سطح استان مربوط به شهرستان پاوه
بيشترين ميزان باسوادي در سطح استان مربوط به شهرستان پاوه

عکس و فیلم

آمار
  • 2,388
  • 8,476
  • 31,926
  • 145,006
  • 4,634,638
  • 10,050,016