بيشترين ميزان باسوادي در سطح استان مربوط به شهرستان پاوه
بيشترين ميزان باسوادي در سطح استان مربوط به شهرستان پاوه

عکس و فیلم

آمار
  • 3,428
  • 15,164
  • 99,238
  • 345,958
  • 4,588,862
  • 11,483,016