بيشترين ميزان باسوادي در سطح استان مربوط به شهرستان پاوه
بيشترين ميزان باسوادي در سطح استان مربوط به شهرستان پاوه

عکس و فیلم

آمار
  • 2,302
  • 6,804
  • 94,532
  • 527,376
  • 4,869,077
  • 9,894,896