بيشترين ميزان باسوادي در سطح استان مربوط به شهرستان پاوه
بيشترين ميزان باسوادي در سطح استان مربوط به شهرستان پاوه

عکس و فیلم

آمار
  • 10,038
  • 13,784
  • 105,480
  • 411,820
  • 4,638,452
  • 10,732,798