“به گزارش خبرگزاری پاوه پرس گردهمایی بزرگ بسیجیان شهرستان پاوه با حضور سردار ریحانی جانشین محترم سپاه حضرت نبی اکرم (ص)برگزار گردید.”
“به گزارش خبرگزاری پاوه پرس گردهمایی بزرگ بسیجیان شهرستان پاوه با حضور سردار ریحانی جانشین محترم سپاه حضرت نبی اکرم (ص)برگزار گردید.”

عکس و فیلم