به تلاشگران عرصه تنظیف و زیبا سازی شهرمان با دیده احترام بنگریم 
پاوه پرس
به تلاشگران عرصه تنظیف و زیبا سازی شهرمان با دیده احترام بنگریم


عکس و فیلم