بهسازی میدان شهداء و عدم واگذاری دکه در سطح شهرپاوه 
پاوه پرس
بهسازی میدان شهداء و عدم واگذاری دکه در سطح شهرپاوه


عکس و فیلم