بسته شدن جاده پاوه به مریوان 
پاوه پرس
بسته شدن جاده پاوه به مریوان


عکس و فیلم