برخورد جدی و شدید ماموران گارد حفاظت محیط زیست پاوه با شکارچیان غیر مجاز 
پاوه پرس
برخورد جدی و شدید ماموران گارد حفاظت محیط زیست پاوه با شکارچیان غیر مجاز


عکس و فیلم