بخشدار شاهو به زودی از سمت خویش خداحافظی می نماید. 
پاوه پرس
بخشدار شاهو به زودی از سمت خویش خداحافظی می نماید.


عکس و فیلم