با تغییر فرماندار پاوه استارت تغییرات مدیریتی استان از شهرستان پاوه شروع گردید. 
پاوه پرس
با تغییر فرماندار پاوه استارت تغییرات مدیریتی استان از شهرستان پاوه شروع گردید.


عکس و فیلم