باید تفکر شورا محله را برای مدیریت بهتر شهری ایجاد کنیم. 
پاوه پرس
باید تفکر شورا محله را برای مدیریت بهتر شهری ایجاد کنیم.


عکس و فیلم