باسوادترین شهرستان کرمانشاه 
پاوه پرس
باسوادترین شهرستان کرمانشاه


عکس و فیلم