بازگشایی معبر یا تخریب میراث طبیعی و فرهنگی 
پاوه پرس
بازگشایی معبر یا تخریب میراث طبیعی و فرهنگی


عکس و فیلم