بازگشایی معبر جنب دانشگاه 
پاوه پرس
بازگشایی معبر جنب دانشگاه


عکس و فیلم