بازگشایی مرز شوشمی 
پاوه پرس
بازگشایی مرز شوشمی


عکس و فیلم