بازگشایی مرز رسمی شوشمی 
پاوه پرس
بازگشایی مرز رسمی شوشمی


عکس و فیلم